Vedtægter

“We have a secret in our culture, and it’s not that birth is painful. It’s that women are strong.”

~ Laura Stavoe Harm

§1. Navn og postadresse

Foreningens navn er ”Dansk Doula Forening”. 

Foreningens postadresse er:

”Dansk Doula Forening”
Kildebakkegårds Allé 20
2870 Dyssegård

§2. Formål

Dansk Doula Forening er dannet for at skabe et stærkt netværk for doulaer i Danmark. 

Dansk Doula Forening har følgende formål:

 • favne og samle doulaer i Danmark på tværs af baggrunde, lokation og erfaringer
 • stå stærkt som en veldefineret faggruppe med etisk forsvarlige retningslinjer og optagelseskrav 
 • udbrede kendskabet til doulaens arbejde og berettigelse
 • fremme og beskytte danske doulaers interesser og virke
 • at give medlemmer af foreningen et sted at søge faglig bistand, sparring og mulighed for videreuddannelse og opdateringskurser
 • at give gravide og familier en platform, hvor de kan opsøge en doula i deres område, og for at oplyse dem om, hvad en doula er og kan
 • arbejde hen imod muligheden for tilskud fra Danmark til brug af doulastøtte
 • arbejde hen imod økonomisk tilskud til brugen af doulastøtte til ressourcesvage familier.

§3. Medlemskab

3a. Foreningen optager medlemmer som er myndige personer, der kan støtte op om foreningens formål.

Aktive medlemmer

Krav til aktive medlemmer: 

 • at du arbejder som doula, primært i Danmark
 • at du tilbyder ydelser og services, der er relevante ift. arbejdet som doula
 • at du i arbejdet som doula respekterer Dansk Doula Forenings retningslinjer
 • som medlem af Dansk Doula Forening ærer du de nedskrevne værdier, etik og praksis på de sociale medier. På de sociale medier forventes det at du udviser respekt, høflighed, retfærdighed og god tro på vegne af doula-erhvervet.
 • når du deltager på sociale medier, præciserer du altid at eventuelle udtalelser er dine egne
 • når du kommunikerer på de sociale medier eller offentlig er du opmærksom på at det du skriver kan reflekteres over på Dansk Doula Forening.
 • som medlem i foreningen behandler du alle kollegaer med respekt, høflighed, retfærdighed og god tro.
 • Dansk Doula Forening tolererer ikke forskelsbehandling (herunder alder, køn, race, farve, tro, religion, etnicitet, seksuel orientering, kønsidentitet, national oprindelse, statsborgerskab, handicap eller ægteskabelig status eller anden juridisk anerkendt beskyttet gruppe).
 • som medlem af Dansk Doula Forening forventes det at man opretholder og fremmer doulaerhvervets værdier, etik, viden og mission.
 • som forening støtter vi op om visionen ”En doula for enhver person, der ønsker en”, ved at tilbyde tjenester til en reduceret omkostning eller ratebetaling, hvis det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, henviser man til anden side.
 • Dansk Doula Forenings medlemmer kan ikke tilbyde fysisk tilstedeværelse ved planlagte, uassisterede fødsler.

Uddybning angående planlagte uassisterede fødsler

Dansk Doula Forening støtter op om kvinders autonomi, og alle vores medlemmer giver støtte til, at enhver kvinde føder sit barn, hvor hun vil, hvordan hun vil og med hvem hun vil. 

I Dansk Doula Forening bakker vi op om kvindens frie valg, og hvis en kvinde planlægger at føde uassisteret på et velinformeret, sagligt og ikke-frygtbaseret grundlag bakker vi hende op i sit valg, OG gør det klart, at vi ikke kan være fysisk til stede for hende som doula, da det kan tolkes uforsvarligt i henhold Autorisationsloven §89. 

Dansk Doula Forenings medlemmer kan ikke tilbyde fysisk tilstedeværelse ved planlagte, uassisterede fødsler med det formål at beskytte den pågældende doula fra at kunne stå i en situation, der potentielt kan blive kompliceret og patologisk, og hvor det er sandsynligt og menneskeligt at denne vil yde fødselshjælp med risiko for retsforfølgelse af den pågældende doula og hendes familie til følge. 

Når vi er ansat som doulaer hos klienter der planlægger at føde uassisteret, vil vi efter bedste evne støtte kvinderne og deres partnere til at sikre at de, og deres barn, er sunde og raske, og vi sikrer at de får adgang til saglig information, relevante ressourcer, omsorg og anerkendelse til at træffe informerede valg for dem og deres barn. Vi vil være et helle af tryghed, omsorg og opbakning til familiens autonomi i tiden op til fødslen, evt. via telefon og SoMe medier under fødslen, og selvfølgelig efter fødslen afhængig af den enkelte kontrakt mellem den pågældende doula og kvinden/familien. 

Ved en uplanlagt uassisteret fødsel, f.eks. hvis fødslen pludselig går stærkere end forventet, kan den enkelte doula ikke holdes ansvarlig. Da er det kvindens/familiens ansvar at sørge for at give besked til fødegangen og orientere om at fødslen er i gang. Det kan dog være godt at den enkelte doula tjekker ind med familien om dette ved sin ankomst, så orientering kan ske. 

Fordele for aktive medlemmer

 • årligt nyhedsbrev pr mail med opdatering af foreningens arbejde
 • at du støtter op om Dansk Doula Forenings arbejde og formål, både økonomisk og moralsk
 • ved uoverensstemmelser eller udfordringer i et doulaforløb er det muligt at få bistand fra Dansk Doula Forening til at løse konflikten.
 • adgang til gruppe, forum, netværk eller andet, hvor der er relevant vidensdeling indenfor doulafaget, og hvor man kan holde sig opdateret om Dansk Doula Forenings arbejde
 • adgang til Dansk Doula Forenings tilbud om rabatter, efteruddannelser, kurser m.m. (når disse bliver oprettet)
 • en digital badge med Dansk Doula Forenings logo, der kan bruges på hjemmeside, sociale medier, kontrakt m.m. til at verificere, at du er medlem af foreningen og dermed følger disse anerkendte retningslinjer (når logo er lavet)

Aktive medlemmer betaler 600,00 kr./år.
Aktive medlemmer er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, samt opstillingberettigede til bestyrelsen.

 

Støttemedlemmer

Støttemedlemmer er alle andre som har interesse for doulavirket og som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål økonomisk. Du kan vælge at støtte med enten 50, 100 eller 150 kroner om året. 

Fordele for støtte medlemmer

 • årligt nyhedsbrev pr mail med opdatering af foreningens arbejde
 • at du støtter op om Dansk Doula Forenings arbejde og formål, både økonomisk og moralsk

Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede ved generalforsamlingen, og kan ikke stille op til bestyrelsen.

3b. Udmeldelse kan ske når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse medfører sletning fra foreningens kartotek og adresseliste samt øjeblikkeligt ophør af medlems goder og Facebook-gruppe.

3c. Størrelsen af kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling og betales for et helt kalenderår ad gangen. Opkrævning af kontingent varsles skriftligt til alle medlemmer med en af bestyrelsen fastsat forfaldstermin. Hvis et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden den fastsatte forfaldstermin, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet. Genåbning af medlemskab, ved ikke rettidig udmeldelse eller betaling af medlemsskab, kan kun ske mod betaling af års-kontingent + gebyr på 200,00 kr.

3d. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet uden forudgående varsel. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§4. Generalforsamling.

4a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4b. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert forår. Generalforsamlingen indvarsles pr email til alle medlemmer senest 14 dage før.

4c. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Forkvindens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og to suppleanter
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt

4d. Emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 8, skal være forkvinden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Anonyme emneangivelser behandles ikke.

4e. Alle aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlinger.

4f. Ethvert medlem har mulighed for at bede forkvinden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 30 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage efter at forkvinden pr. brev har modtaget begrundelse herfor fra det pågældende medlem. 

Bestyrelsen kan altid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel. 

4g. Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget, se §6a) på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ikke har mulighed for at møde op, kan han eller hun stemme på forhånd via email til bestyrelsen.

§5. Foreningens bestyrelse

5a. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

5b. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som bliver valgt af generalforsamlingen for en to-årig periode.

5c. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf fordelingen af den daglige ledelse fremgår.

5d. Generalforsamlingen vælger desuden en 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder i utide.  

Suppleanter indtræder i bestyrelsen for resten af den funktionsperiode, det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for. Bestyrelsen konstituerer evt. sig selv igen med ny fordeling af bestyrelsesposter. 

5e. Forkvinden indkalder og leder bestyrelsens møder.

5f. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være forkvinden. Møderne kan foregå online.

5g. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. og fordele ansvaret for foreningens daglige drift mellem sig. Det aftales i bestyrelsen hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har mandat til i forhold til sin specifikke rolle.

5h. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov og referat af disse formidles til ethvert medlem på simpel forespørgsel.

§6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

6a. Ændringer til nærværende vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling såfremt mindst ⅔ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.  Undtaget herfra er §1 vedrørende foreningens postadresse, der til enhver tid kan ændres af forkvinden uden nogen form for procedure.

6b. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

6c. Foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, på samme betingelser som fremgår af § 6a.

6d. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til foreningen Forældre og Fødsel. 

§7 Tegningsregler og hæftelse.

7a. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forkvinden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

7b. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

7c. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§8 Økonomi, regnskab og revision

8a. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8b. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

8c. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

8d. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilags-kontrollanter eller revisor.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 02/02 2020.

Bliv medlem

Aktive medlemmer. Disse er stemmeberettigede ved generalforsamlingen, samt opstillingsberettigede til bestyrelsen.
Medlemsskab koster 600,00 kr. årligt.

Støttemedlemmer. Disse har ret til at blive hørt ved generalforsamling men kan ikke stemme eller stille op til bestyrelsen.
Medlemsskab koster 50, 100 eller 150 kr. årligt.

Du kan melde dig ind i foreningen ved at

 1. sende mail til kontakt@danskdoulaforening.dk
 2. indbetale kontingent på foreningens konto, se mere her.

Kontakt os

Dansk Doula Forening kan kontaktes via mail:
kontakt@danskdoulaforening.dk.

BESTYRELSEN

Stiftende forkvinde Karina Isolde Balslev

E-mail: forkvinden@danskdoulaforening.dk

Tlf. 4095 0786